PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Varselutvalgets rapport er på høring

Varselutvalgets rapport «Fra varsel til læring og forbedring» er sendt på høring, med høringsfrist 4. august 2023. Ukom oppfordrer alle som er opptatt av pasientsikkerhet, læring og forbedring etter alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, til å lese rapporten og gi innspill i høringsrunden.

Anbefalingene i rapporten innebærer endringer av dagens varselordning. Forslaget betyr at systemet med uavhengige, sanksjonsfrie nasjonale undersøkelser etter alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten blir avviklet. 

Avvikling av uavhengige, sanksjonsfrie undersøkelser på nasjonalt nivå 

Utvalget anbefaler at dagens varselordning får en ny struktur, organisering og innhold. Forslaget til ny struktur innebærer at virkemidler, verktøy og kompetanse om alvorlige hendelser samles hos Helsetilsynet. Dette betyr Statens undersøkelseskommisjon (Ukom), som gjennomfører sanksjonsfrie undersøkelser, blir lagt ned. Ukoms ressurser foreslås overført til Statens helsetilsyn for økt tilsynsaktivitet i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget mener at oppfølgingen av de alvorlige hendelsene bør legges til virksomhetene selv, Statsforvalterne og Statens helsetilsyn.  

Pål Iden_A.jpg
Pål Iden, direktør i Ukom.

– Vi mener at en slik organisering vil være et tilbakeslag for pasientsikkerheten og arbeidet med læring i helse- og omsorgstjenesten, sier Pål Iden.

Helsetilsynet og Ukom har forskjellige roller og mandat til å følge opp alvorlige uønskede hendelser. Helsetilsynet er den sentrale tilsynsmyndigheten for helse- og omsorgstjenestene. Tilsynet vurderer om virksomheter og helsepersonell gir forsvarlig helsehjelp i tråd med lovverket.  

Ukoms mandat er å undersøke bakenforliggende årsaker og rammebetingelser som kan føre til alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Det betyr at Ukom ser på betydningen av  blant annet organisering, ressurser, kunnskapsgrunnlag, lovverk og teknisk tilrettelegging. Ukoms mandat omfatter også å undersøke ulike forvaltningsorganers rolle og betydning for pasientsikkerheten. Det er denne ordningen, med uavhengige undersøkelser av overordnede systemer og rammebetingelser på nasjonalt nivå, som nå foreslås avviklet.  

– Vår helse- og omsorgstjeneste vil, med utvalgets forslag, miste en uavhengig kommisjon som kan se på hele systemet, nasjonale rammebetingelser, inkludert den overordnede faglige styringen av sektoren. I arbeidet med å bedre pasientsikkerheten trenger vi både et godt tilsyn og en uavhengig undersøkelseskommisjon, sier Iden. 

Forslaget går imot internasjonal utvikling 

Opprettelsen av en egen, uavhengig og sanksjonsfri undersøkelseskommisjon for helse– og omsorgstjenesten har gjort Norge til et foregangsland internasjonalt. England var ett år tidligere ute enn oss med en liknende kommisjon, Healthcare Safety Investigation Branch (HSIB), men denne kommisjonen har inntil nå manglet sitt eget lovgrunnlag. En lov etter norsk modell er nå vedtatt i England, og trer i kraft i oktober 2023. Fagmiljø, brukermiljø og politikere fra hele verden viser interesse for arbeidet til Ukom og HSIB, med uavhengige og sanksjonsfrie undersøkelser. Det er nylig opprettet et internasjonalt nettverk med det formål å utvikle ikke-sanksjonerende granskingsmodeller som favner om systemet som helhet, og både Ukom og HSIB deltar.

President Bidens helseteam har vist interesse for å opprette en uavhengig undersøkelseskommisjon i USA. I juni får Ukom besøk fra Patients For Patient Safety fra USA. De skal hente inspirasjon og lære av det norske arbeidet. Varselutvalgets forslag om å avvikle Ukom som en uavhengig kommisjon og overføre ressursene til tilsyn går i motsatt retning av internasjonal tenking og utvikling. 

Sanksjonsmuligheter og læring 

Sanksjonsfrihet og uavhengighet er selve grunnlaget for Ukoms lærende metode, basert på sikkerhetsfaglige prinsipper. Sanksjonsfriheten sikrer at helsepersonell tør å uttale seg fritt. Erfaring fra vår søsterorganisasjon i England, viser at det er sentralt at kommisjonen har tillit gjennom sanksjonsfrihet og uavhengighet. Denne tilliten blir undergravd dersom arbeidet med læring etter alvorlige hendelser legges til en tilsynsmyndighet som også skal kunne sanksjonere overfor virksomheter.  

Ukom skriver nå høringssvar til Varselutvalgets forslag. Planen er at høringssvaret skal være klart i begynnelsen av juni, og blir publisert på nettsiden når det er klart.  

Høringsfristen er torsdag 31. august 2023.    

Les også artikkelen: Utvalg foreslår å legge ned systemet med nasjonale sanksjonsfrie undersøkelser