PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Regjeringen foreslår å slå sammen Ukom og Helsetilsynet

Regjeringen foreslår å slå sammen Ukom og Helsetilsynet og følger dermed innstillingen fra Varselutvalget. Dette innebærer å avvikle Ukom som uavhengig og sanksjonsfri undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Pål Iden_A.jpg
Pål Iden, direktør i Ukom.

– Forslaget innebærer at regjeringen vil oppheve Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, og avvikle ordningen med en uavhengig undersøkelseskommisjon. Det er politikerne som beslutter hvordan det nasjonale pasientsikkerhetsarbeidet skal organiseres. Vi merker oss at regjeringen foreslår en organisering for sikkerhetsarbeid i helse- og omsorgssektoren som bryter med de grunnleggende prinsippene for sikkerhetsarbeid i andre sektorer både nasjonalt og internasjonalt hvor sikkerhetsmyndighet og tilsyn holdes tydelig adskilt. Det er dette prinsippet Ukom har bygget arbeidet på gjennom de siste fem årene, og som også regjeringen legger til grunn for forslag til opprettelse av en egen «partnerdrapskommisjon» som nå er lagt ut på høring, sier Pål Iden, direktør i Ukom. 

Regjeringen velger nå å følge innstillingene fra Varselutvalgets rapport «Fra varsel til læring og forbedring». Forslagene skal utredes og regjeringens mål er å sende et høringsnotat med forslag til lovendringer på høring i løpet av 2024. 

Da Varselutvalgets rapport var på høring i 2023, framholdt Ukom at nasjonale sikkerhetsfaglige undersøkelser må være uavhengig av myndigheter for øvrig. Kommisjonens oppdrag er å undersøke og gi sikkerhetsanbefalinger til beslutningstakere, forvaltningsorganer og myndighetsorganer. Pasient- og brukerorganisasjoner, yrkesorganisasjoner og sikkerhetsfaglige miljøer pekte i denne høringen også på viktigheten av Ukoms uavhengighet, sanksjonsfrihet og tydelige lærende rolle. 

– Det blir spennende å følge med på hvordan regjeringens forslag blir utformet, hva høringsinstansene nå vil si og hvordan Stortinget vil følge opp regjeringens forslag, sier direktør Pål Iden.

Se saken: Vil slå sammen Ukom og Helsetilsynet

Se også Ukoms høringssvar til Varselutvalgets rapport.